Projekt „Zmiana na lepsze !” realizowany przez Inspries Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 11.2021-09.2022r.

Kwota dofinansowania: 411394,72 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 401937,37 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 9457,35 PLN

CELEM PROJEKTU jest: nabycie przez minimum 87osób w wieku 18 lat i więcej (48K/39M) kwalifikacji zawodowych spośród 108 osób dorosłych (60K/48M) z terenu subregionu kieleckiego (pow. m.Kielce, kielecki, konecki, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki) woj.świętokrzyskiego poprzez udział w szkoleniach tj. Kary i płace, Spawanie met. MAG/MAG, Kelner/Barman, Rachunkowość i finanse w okresie 11.2021-09.2022r.