Oferowane wsparcie

Projekt skierowany jest do 108 osób, które łącznie spełnią następujące warunki:

  • uczą się lub pracują lub zamieszkują (zgodnie z KC) na terenie następujących powiatów województwa świętokrzyskiego: Kielce, kielecki, konecki, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki
  • mają ukończone 18 lat lub więcej
  • z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,
  • nie korzystają z tego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • poziom dydaktyczny realizacji poszczególnych szkoleń będzie ustalany indywidualnie na podstawie testów wiedzy przeprowadzanych w trakcie rekrutacji Uczestników do projektu.

Dodatkowe warunki udziału:

  1. 55% uczestników/-czek będą stanowić Kobiety
  2. 50% uczestników/-czek będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub osoby niskowykwalifikowane (do poziomu ISCED2)
  3. 20% uczestników/-czek będą stanowić osoby z niepełnosprawnością.

 

Uczestnikom projektu oferujemy wsparcie w postaci szkoleń/kursów z zakresu:

Szkolenie zawodowe – Kadry i płace – 3 grupa x średnio 12os/gr, 1grupa x 120h

Program to m.in.: ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podstawowe zagadnienia prawa pracy, podstawowe zagadnienia prawa podatkowego, kadry, obsługa komputerowych programów użytkowych „Symfonia-KADRY I PŁACE” i/lub „PŁATNIK”. Po kursie Uczestnicy nabędą konkretne umiejętności w zakresie: Uczestnik zna i rozumie pojęcia, terminy charakter pracy. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac oraz posiada wiedzę praktyczną w tej dziedzinie, potrafi wykonywać zadania oraz rozwiązywać problemy w obszarze kadr i płac. Współpracuje z innymi podmiotami jak również specjalistami z innych dziedzin, potrafi uzasadniać swoje stanowisko.

Szkolenie zawodowe – Spawanie metodą MAG/MIG – 3grupa x średnio 12os./gr, 1 grupa x 145h dydaktycznych (25 godzin teorii i 120 godzin praktyki). Program to m.in.: zastosowanie elektronarzędzi  do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bhp, materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowywania złączy do spawania.

Szkolenie zawodowe- Kelner- 1 gr x średnio 12osób, 1 grupa x 64 h dydaktyczne

Program to m.in.: Profesjonalna postawa kelnera, Zasady funkcjonowania restauracji, Przygotowanie stanowiska pracy, Prezentacja zastawy stołowej, Bielizna stołowa oraz profesjonalne składanie serwetek, Nakrywanie do stołu, różne warianty menu, Profesjonalne nakrywanie do stołu, Obsługa Gości restauracyjnych, indywidualne Techniki kelnerskie

Szkolenie zawodowe Rachunkowość i finanse kurs podstawowy- 2 grupy x średnio 12 osób, 1 grupa x 120h dydaktycznych. Program to m.in.: Podstawy rachunkowości, Konto księgowe i jego rola, Bilans, Operacje gospodarcze, Środki pieniężne, rachunki bankowe, aktywa finansowe, Rozrachunki, Aktywa trwałe, Ewidencja i rozliczenia kosztów, Przychody i koszty, Straty i zyski nadzwyczajne, podatek dochodowy, Wynik finansowy, Sprawozdania i analiza finansowa, Obsługa programu Symfonia

Każde w/w szkolenie kończy się obowiązkowym egzaminem zewnętrznym i w przypadku jego zdania z wynikiem pozytywnym, uzyskaniem przez Uczestników dokumentów (zaświadczeń) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. W przypadku szkolenia: Kelner będą to wydane przez Izbę Rzemieślniczą zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie egzaminów czeladniczych, egzaminów mistrzowskich oraz egzaminów sprawdzających, zaświadczenia potwierdzające nabycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na rynku zawodzie Kosztorysowanie budowlane. W przypadku szkolenia: Kadry i płace, Rachunkowość i finanse będą to certyfikaty VCC lub równoważne. W przypadku szkolenia: Spawanie metodą MAG/MIG – książeczki spawalnicze.

Każdy z Uczestnik/czka ma możliwość otrzymać: zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia, materiały szkoleniowe (notes, długopis), materiały dydaktyczne (skrypty/podręczniki), wyżywienie w przypadku szkoleń stacjonarnych, zwroty kosztów dojazdu (wyłącznie osoby niezatrudnione).