Rekrutacja

 1. Rekrutacja Kandydatów/tek prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych w ramach Projektu form wsparcia. Działania rekrutacyjne wsparte będą kampanią promocyjno-informacyjną.
 2. Rekrutacja uczestników/uczestniczek prowadzona będzie w trybie otwartym na terenie powiatów: m.Kielce, kielecki, konecki, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki woj. świętokrzyskiego.
 3. Rekrutacja Projektu będzie realizowana od początku realizacji projektu, tj. od 01.11.2021 r., do momentu zrekrutowania pełnej liczby uczestników/ uczestniczek. W sytuacji zbyt dużej liczby chętnych tworzone będą listy rezerwowe.
 4. W przypadku uzyskania 120% zgłoszeń w ramach danej tematyki szkoleniowej, Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w ramach tej tematyki szkoleniowej.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące 2 etapy:
 6. I etap
 7. złożenie, osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty lub kuriera, podpisanego Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia – jeśli dotyczy;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP;
 • zaświadczenie z ZUS o nie odprowadzaniu składek z tytułów zarobkowych, w okresie minimum ostatniego miesiąca, poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu – dotyczy osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy – dotyczy osób pracujących,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o nie korzystaniu z tego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 1. weryfikacja formalna pod kątem spełniania kryteriów kwalifikowalności oraz kompletności dokumentów
 2. weryfikacja strategiczna pod kątem spełnienia kryteriów punktowanych:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub o niskich kwalifikacjach – maksymalnie wykształcenie na poziomie gimnazjalnym (+ 8 pkt.);
 • osoby z niepełnosprawnością (+ 5 pkt.);
 • kobiety (+ 2 pkt.);
 1. II ETAP
 2. test wiedzy – weryfikuje poziom wiedzy kandydata do projektu w ramach danej tematyki szkoleniowej. Wyniki testu wiedzy pozwolą na zapewnienie uczestnikom ostatecznego kształtu wsparcia. Na podstawie wyników testu, formułowane będą programy szkoleniowe tworzone we współpracy z pracodawcami;
 3. rozmowa ze specjalistą, której celem jest analiza potrzeb osoby dorosłej objętej wsparciem z uwzględnieniem jej potencjału oraz predyspozycji w wymiarze 0,5h/os;
 4. utworzenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej osób zakwalifikowanych;
 5. poinformowanie Kandydata/tki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie w ramach danej tematyki szkoleniowej;
 6. utworzenie i opublikowanie ostatecznej listy Uczestników Projektu w ramach danej tematyki szkoleniowej;
 7. podpisanie Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Regulamin projektu i rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Oświadczenie o kwalifikowalności
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o niekorzystaniu z innego wsparcia
Oświadczenie uczestnika projektu